CAP A LA COEDUCACIÓ A SON LLEBRE

Durant el curs 2017-2018 el CIFP Son Llebre, participa en el Programa de “Cap a l’educació als centres educatius” promogut des de la Conselleria d’Educació i Universitat i l’Institut Balear de la Dona.

La Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes estableix en l’article 26.1

“que les polítiques públiques educatives s’han d’adreçar a aconseguir un model educatiu basat en el desenvolupament integral de la persona al marge dels estereotips i els rols segons el sexe, l’orientació i la identitat sexuals; el rebuig de qualsevol forma de discriminació; el tractament de la diversitat afectiva i sexual, i la garantia d’una orientació acadèmica i professional no esbiaixada pel gènere. Per a això, s’ha de potenciar la igualtat real de dones i homes en totes les seves dimensions: curricular, organitzativa i d’altres. Aquest article també estableix, en el punt 3, que l’Administració educativa de les Illes Balears ha de garantir la posada en marxa als centres de projectes coeducatius que fomentin la construcció de les relacions igualitàries de les dones i els homes sobre la base de criteris d’igualtat que ajudin a identificar i eliminar les situacions de discriminació per orientació i identitat sexuals i les de violència masclista”.

Els objectius d’aquest programa són:

  • Proporcionar eines didàctiques i metodològiques que promoguin la igualtat.
  • Desencadenar processos d’ensenyament i aprenentatge col·laboratius per afavorir la inclusió.
  • Treballar l’educació afectivosexual als centres educatius per educar en contra de la violència de gènere.
  • Impulsar el treball en equip i la creació d’una xarxa de centres per afavorir l’intercanvi d’experiències i recursos.

Dins aquesta línia des del CIFP Son Llebre durant aquest curs hem elaborat un projecte Coeducatiu de Centre centrat en quatre eixos de treball:

a. A partir de la participació d’un grup de professorat, en la formació específica rebuda al mes de setembre guiada per na Yolanda Bermúdez al CEP de Palma, es decidí treballar durant aquest curs  el llenguatge sexista-no sexista al nostre centre, com a tema inicial per a l’elaborar un diagnòstic per a l’elaboració del pla d’igualtat del centre.

b. Visibilitzar les aportacions femenines als diferents camps de coneixements de l’àmbit social de la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat.

c. Disseny i realització d’activitats de sensibilització i participació durant la celebració del dia 25 de Novembre contra la Violència masclista i el 8 de Març dia de la Dona i realització de diferents activitats complementàries durant tot el curs escolar.

Totes aquestes actuacions seran promogudes per una banda, per la Comissió de Coeducació, formada durant aquest curs (inclosa dins de la Subcomissió de Convivència) integrada per la cap d’estudis, 3 professores i l’orientadora del centre, per la Comissió d’Activitats Complementàries i per els tutors i les tutores de cada grup-classe, així com el professorat del centre i l’equip directiu.

En aquest blog inclourem totes les actuacions que hem desenvolupat dins del Projecte Coeducatiu de Centre al CIFP Son Llebre durant aquest curs 2017-2018.