coeducació, educació en valors, llenguatge no sexista

CAP A LA IGUALTAT DES DEL LLENGUATGE

can-chat-chatting-362Dins de les propostes d’actuació des del Programa de Centres Coeducatius, al CIFP Son Llebre ens plantegem durant aquest curs escolar, realitzar un diagnòstic sobre l’ús del llenguatge sexista en el centre educatiu per tal d’elaborar una guía en format gràfic (tipus manual d’ús) com a eina didáctica i metodológica que promogui la igualtat a partir de l’ús del llenguatge no sexista.

Objectius: Sensibilitzar sobre la importancia de fer un ús no sexista del llenguatge com a via per aconseguir la igualtat entre dones i homes.

Objectius específics:

  • Reflexionar sobre les conseqüències de fer un ús de sexista del llenguatge a l’aula
  • Analaitzar i corregir l’ús sexista del llenguatge escrit, oral i visual en les clases i material didàctic tant per part de l’alumnat com del professorat.
  • Elaborar una guía d’ús del llenguatge no sexista al centre

Accions:   

Acció 1. Recerca i Anàlisi documentació sobre el tema      

Acció 2. Disseny de la proposta de treball i instruments recollida d’informació

Acció 3. Sessió información i sensibilització per afavorir la participación activa al projecte entre professorat i alumant

Acció 4. Recollida d’informació

Acció 5. Anàlisi de la informació

Acció 6. Elaboració guía ús del llenguatge no sexista en format gràfic (infografies)

 Temporalització:

 Acció 1. Setembre-Octubre 2017

Acció 2. Novembre 2017

Acció 3. Desembre 2017

Acció 4. Gener-Febrer 2018

Acció 5. Març 2018

Acció 6. Abril-Maig 2018

 

Anuncis